آخرين تغييرات سطح دستمزد و حق بيمه كاركنان براي سال 1393


 

بــراي اطـــلاع

حداقل دستمزد


از ابتداي سال 1393، بموجب مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 375 ،162 ريال به مبلغ روزانه 202،970 ریال در مورد كارگران مشمول قانون كار افزايش يافته است. بعلاوه ساير سطوح مزدي نيز به ميزان 12 درصد مزد مبنا باضافه 110 ،21ريال در روز افزايش مي‌يابد .
به ازاء يكسال سابقه كار يا گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه سنوات، روزانه 5.000 ريال به عنوان پايه سنوات تعلق مي‌گيرد.
بن كالاهاي اساسي براي تمام كارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 200.000 ريال در ماه است.
با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1393، حق اولاد به ازاء يك فرزند مبلغ 904 ،608 ريال و براي دو فرزند، مبلغ 1،217،808 ريال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.
براي سال 1393 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار(موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار) بعنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای به مبلغ ماهانه 800.000 ریال برای کارکنان متاهل و مجرد تعیین می‌گردد.


حق بيمه 

به موجب مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي، حداكثر حقوق روزانه مشمول كسر حق بيمه در سال 1393، معادل مبلغ       790 ، 420 ،1 ريال اعلام شده است. در نتيجه سقف كسر حق بيمه در ماههاي 30 روزه معادل 700 ،623 ،42 ريال و در ماههاي 31 روزه معادل 490 ،044 ،44 ريال خواهد بود.

مالیات

مالیات بر درآمد حقوق سال 93 تا مبلغ 120 میلیون ریال در سال معاف، مازاد 120 میلیون ریال در سال تا 7 برابر ، به نرخ 10 درصد و مازاد بر این ، به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر بخش های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی به شرح جدول زیر تعیین گردیده است ( ارقام به ریال ) .

 

حقوق ماهیانه

حقوق سالیانه

درآمد مشمول مالیات سالیانه پس از کسر معافیت

نرخ به درصد

مالیات سالانه

مالیات ماهانه

توضیحات

10،000،000

120،000،000

معاف

0

معاف

معاف

-

70،000،000

840،000،000

720،000،000

10درصد

72،000،000

6،000،000

-

100،000،000

1،200،000،000

1،080،000،000

10و20 درصد

144،000،000

12،000،000

نسبت به مازاد



خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 ) آورده شده است.



مؤسسه حسابرسي رايمنــد و همكاران
جدول ( 1 )
حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار


1392
(
ريـال  )

1393
(
ريـال  )

شــرح

375 ،162

970 ،202

حداقل دستمزد روزانه كارگران

250 ،871 ،4

100 ،089 ،6

حداقل دستمزد ماهانه (ماه سي روزه)

000 ،3

000 ،5

پايه سنوات روزانه براي كارگران داراي يكسال سابقه كار، روزانه

10% × مزد مبنا + روزانه   485 ،19

12% + روزانه   110 ،21 ریال

ميزان افزايش ساير سطوح دستمزد (روزانه)

125 ،487

904 ،608

حق اولاد به ازاء يك فرزند (ماهانه)

974.250

1،217،808

حق اولاد به ازاء دو فرزند حداكثر قابل پرداخت (ماهانه)

100.000

200،000

بن كالاي اساسي كارگران (ماهانه)

350.000

800.000

مزایای رفاهی انگیزه‌ای (ماهانه)

1،136،625

1،420،790

حداكثر مزد مبناي‌ كسر حق‌ بيمه  به‌ طور روزانه

100،000،000

120.000.000

معافيت ساليانه ماليات حقوق كاركنان بخش غيردولتي

8،333،000

10.000.000

معافيت ماهيانه ماليات حقوق كاركنان بخش غيردولتي